REGULAMIN

Regulamin targów pod nazwą „ZAPROJEKTOWANI. KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z DIZAJNEM.” w dniu 18.11.2018

I.   Postanowienia ogólne

 1. Targi pod nazwą „Zaprojektowani. Krakowskie Spotkania z Dizajnem.” zwane dalej Targami odbywają się w Krakowie w dniu 18.11.2018 w Starej Zajezdni Kraków przy ul. Św. Wawrzyńca 12.
 2. Targi skierowane są do małych firm dizajnerskich, startupów, artystów i rzemieślników.
 3. Wystawcami Targów są wszystkie podmioty prezentujące swoją ofertę podczas Targów.
 4. Zgłoszenia na Targi należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.
 5. Ilość miejsc jest ograniczona. Przesłanie przez Wystawcę formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje rezerwacji miejsca.
 6. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do Wystawcy po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i zweryfikowaniu dostępności stoisk przez Organizatora.
 7. Udział Wystawcy w Targach jest płatny a koszt zależny od wyboru jednej z poniższych ofert lub innych indywidualnych ustaleń z Organizatorem: a) Stoisko 4 m² (2×2 m) – koszt: 400 zł + VAT b) Stoisko 8 m² (2×4 m) – koszt: 800 zł + VAT c) Loża – 200 zł + VAT
 8. Wystawca jest zobowiązany do dokonania płatności za stoisko w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury proforma, przelewem na wskazany numer konta. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne anulowanie zgłoszenia oraz rezerwacji miejsca Wystawcy.
 9. Miejsca dla Wystawców przydzielane są automatycznie. Decyduje kolejność wpłat.
 10. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.10.2018 lub do wyczerpania miejsc.
 11. Stoisko ma wydzieloną powierzchnię. Jego podstawowa i minimalna powierzchnia to moduł o wielkości 2×2 m. Moduły można łączyć. W skład stoiska wchodzi stół i krzesła (opcjonalnie do wyboru w formularzu zgłoszeniowym). Stoisko nie ma postaci zabudowanych boxów – należy zaaranżować je we własnym zakresie.
 12. Stoiska są rozmieszczone w głównej części hali, na scenie, usytuowanej na podeście oraz na antresoli, na którą prowadzą schody.
 13. Loża ma postać boxu z okrągłym stołem i kanapą. Ma ograniczoną możliwość aranżacji. Proponowana jest dla Wystawców jako miejsce do konsultacji i oferowania usług.
 14. Targi odbywają się w godzinach 11.00–18.00. Montaż stoiska możliwy jest od godziny 7:30 rano w dniu wydarzenia tj. 18.11.2018.  Montaż stoiska należy zakończyć przed rozpoczęciem Targów o godzinie 10:30, a demontaż do godziny 20:00. Demontaż stoiska nie może nastąpić przed godziną 18:00.
 15. Wszelkie koszty związane z transportem rzeczy na miejsce Targów oraz dodatkową dekoracją stoiska ponosi Wystawca.

II. Zobowiązania Wystawców

 1. Wystawca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie, niezbędne licencje i prawa do prezentacji produktów na stoisku. W przypadku, gdy osoby trzecie zgłoszą uzasadnione roszczenia wobec Wystawcy, wynikające z tytułu naruszenia tych praw, Wystawca zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń.
 2. Wystawca zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi logo firmy lub marki oraz zdjęć promocyjnych produktów, które będą prezentowane na targach na adres: zaprojektowani@ksa.edu.pl w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury proforma. Materiały stanowią integralny element zgłoszenia. Niedostarczenie materiałów w wyznaczonym terminie nie gwarantuje promocji Wystawcy przez Organizatora.
 3. Wystawca zobowiązuje się do udostępnienia informacji o Targach na firmowym profilu na Facebooku oraz dokonania na nim co najmniej dwóch wpisów na temat swojego uczestnictwa w Targach przed ich rozpoczęciem.
 4. Wystawca zobowiązuje się do usunięcia samochodu z terenu Starej Zajezdni Kraków przy ul. Św. Wawrzyńca 12 niezwłocznie po wypakowaniu rzeczy. Nie ma możliwości korzystania z parkingu bezpośrednio przy obiekcie.
 5. Właściciel obiektu nie wyraża zgody na przyklejanie naklejek i plakatów na  ścianach i elementach wyposażenia Starej Zajezdni. W przypadku wystąpienia zniszczeń, bądź uszkodzeń obiektu powstałych z winy Wystawcy, bądź osób mu towarzyszących, będzie on zobowiązany do pokrycia kosztów ich napraw.
 6. Wystawca ponosi odpowiedzialność za swoje rzeczy i ich ewentualne ubezpieczenie i nie będzie rościł sobie pretensji do Organizatora za ich kradzież czy zniszczenie.
 7. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów budowlanych i przeciwpożarowych oraz przepisów szczegółowych obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.
 8. Wystawca zobowiązany jest do zajęcia swojego stanowiska, użytkowania oraz opuszczenia w czasie wyznaczonym przez Organizatora. Ponadto zobowiązuje się do utrzymywania stoiska w czystości przez czas trwania Targów oraz pozostawienia po sobie stoiska w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim je otrzymał.

III.    Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zobowiązany jest zapewnić Wystawcy opłaconą przez niego przestrzeń do prezentacji oferty Wystawcy.
 2. Organizator zobowiązany jest do promocji wydarzenia poprzez druk plakatów i materiałów reklamowych, rozesłanie informacji prasowej do mediów, prezentacji na stronie internetowej oraz na fanpage wydarzenia na Facebooku.
 3. Organizator nie pośredniczy podczas Targów w zawieraniu umów sprzedaży. Organizator nie jest stroną sprzedaży umów, nie poręcza ani nie gwarantuje tych umów. Organizator nie odpowiada za sprzedaż produktów przez Wystawców.
 4. Organizator może udostępnić krzesło, stół lub dodatkową przestrzeń po wcześniejszym uzgodnieniu z Wystawcą.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i filmowania stoisk oraz prac Wystawców, tym samym Wystawca zgadza się na wykorzystanie wizerunku oraz marki do celów promocyjnych Wydarzenia i Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Wystawcy.

IV. Odstąpienie i rezygnacja z udziału w targach

 1. Wystawca zgłaszając swoją rezygnację z uczestnictwa w targach w terminie późniejszym niż 18.10.2018 nie może ubiegać się o zwrot opłaty za wynajęcie stoiska.
 2. W razie rezygnacji do 18.10.2018 zwrot kosztów będzie wypłacony w 80%.

V.  Postanowienia końcowe

 1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników Targów.
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dla Wystawcy 2018 jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu targów pod nazwą „Zaprojektowani. Krakowskie Spotkania z Dizajnem.” w dniu 18.11.2018.